Eleccions

POLSAR ACÍ PER A ANAR A VOTACIÓ

El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el passat 29 de Julio, va declarar obert el procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç. Indústria, Servicis i Navegació d’Espanya. La Conselleria competent  convocarà les eleccions en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Açò suposa que en els pròxims mesos la Cambra de Comerç d’Alacant celebrarà eleccions per a la renovació dels seus òrgans de govern. El procés complet és el que arrepleguem de forma resumida a continuació. A mesura que els tràmits es vagen succeint anirem implementant la informació sobre cada un d’ells:

 1. Normativa i Obertura del procés electoral
 2. Exposició del Censo
 3. Convocatòria d’eleccions
 4. Candidatures
 5. Votació
 6. Resultats
 7. Proclamacions
 8. Fi del procés electoral

Es tria els nous òrgans de govern de la Cambra: El Ple, Comité Executiu i President. Per a el Ple se triaran 40 vocals triats per mitjà de sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors i electores, segons la classificació per grups i subgrups aprovada atenent a la importància econòmica relativa dels sectors. Finalment, s’elige President y altres membres del Comité Executiu.

Ver composición Grupos Electorales

Per a ser elegible com a membre del Ple s’hauran de reunir els requisits següents:

 • Formar part del cens de la Cambra.
 • Ser elector o electora del grup corresponent.
 • Ser major d’edat, si es tracta de persona física.
 • Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Tindre nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió Europea.
 • Portar, com a mínim, dos anys d’exercici en l’activitat empresarial en el territori espanyol, o en l’àmbit de la Unió Europea quan es tracte d’empreses procedents d’altres països membres. Esta circumstància s’acreditarà per mitjà de l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent o, si és el cas, acreditació equivalent per a l’exercici de l’activitat en el supòsit d’altres països de la U.E.
 • No ser empleat de la Cambra ni estar participant en obres o concursos que aquella haja convocat, en el moment de presentar-se la candidatura o de celebrar-se eleccions
 • No estar inhabilitat per a ocupació o càrrec públic.
 • Només es podrà presentar candidatura per un grup o subgrup.

Imprés de presentació de candidatures

Les persones estrangeres de països no pertanyents a la UE amb establiment o sucursals a Espanya poden ser triades si complixen els requisits anteriors, atenent al principi de reciprocitat internacional.

Son electors i electores de la Cambra de Comerç de Alacant totes les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que exercisquen les activitats comercials, industrials, de servicis i navilieres en la província d’Alacant i compten amb establiments, delegacions o agències en esta circumscripció.

A l’hora de realitzar la votació caldrà tindre en compte:

 • Les persones naturals o jurídiques que exercisquen activitats corresponents a diversos grups del cens, tenen dret a sufragi actiu en cada un dels mateixos.
 • En aquells grups que estiguen dividits en distints subgrups, l’elector podrà emetre tants vots com a subgrups tinga el grup.
 • Quan una empresa estiga inclosa en el grup 10 “Exportació”, haurà de triar entre votar en este grup o en la resta grups que corresponga, ja que resultan incompatibles por duplicidades de IAEs (Veure Annex  Grups Electorals).
 • Quan el nombre de candidats o candidates proclamats per un grup o subgrup resulte igual al de membres a triar, la seua proclamació equivaldrà a la elección i esta no s’efectuarà.

El dret de vot es pot exercir de dos formes:

 • VOTO PRESENCIAL: Las eleccions se celebren en un sol dia.
 • VOTO ELECTRÓNICO: La votació per mitjans electrònics serà prèvia a la presencial, podent iniciar-se amb un màxim de 15 dies naturals d’antelació i finalitzant amb una antelació mínima de 3 dies naturals respecte al dia establit per a la votació presencial. Cambra Alacant habilitarà un espai ben identificat i de fàcil accés en el seu portal web, per a poder accedir a la plataforma de vot electrònic. El vot electrònic s’exercirà per mitjà de certificat digital d’empresa. s’inclouen els certificats reconeguts per les Cambres: Camerfirma, FNMT, ACCV i DNI-e (només per a persones físiques) .

La persona electora que haja exercit el vot electrònic no podrà votar posteriorment de forma presencial.”

Ver composición de grupos

La Conselleria competent, en la convocatòria d’eleccions, determinarà els dies i hores per al vot electrònic, així com el dia i hores per a la celebració de la votació presencial.