Perfil del Contractant

 

La Cambra de Comerç d’Alacant és poder adjudicador d’acord amb els disposat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) .

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, la Cambra aplicarà els preceptes corresponents del TRLCSP. Per a la contractació no subjecta a regulació harmonitzada, la Cambra es regirà per les Instruccions de Contractació aprovades pel C.E. i Ple el 26 de març de 2012.”