Arbitratge

La Cort d’Arbitratge, creada l’any 1990 per la Cambra de Comerç d’Alacant i el Col·legi d’Advocats, va nàixer amb la finalitat de posar al servici d’empresaris i particulars un procediment de resolució de litigis extrajudicial i voluntari, en el que s’encomana a un àrbitre o col·legi arbitral la resolució d’una controvèrsia o reclamació i la resolució final de la qual té la mateixa eficàcia i valor que una sentència dictada pels Tribunals de Justícia.

L’arbitratge que du a terme La Cort d’Alacant és el cridat Arbitratge Institucional o Administrat que permet a les parts d’una controvèrsia, previ Conveni Arbitral, acordar que siga la nostra Institució la que resolga la qüestió plantejada, bé encomanant-li només l’administració de l’arbitratge o bé l’administració i el nomenament del o dels àrbitres.

Els avantatges de l’arbitratge són múltiples: celeritat, el termini màxim per a dictar “ sentència” (Laude en arbitratge) és el de sis mesos; confidencialitat, si les sentències dictades per la jurisdicció ordinària poden ser públiques, el laude és privat;  economicidad, l’arbitratge per la seua agilitat i rapidesa elimina costos que es donen en altres instàncies; especialització, l’àrbitre  anomenat per la Institució arbitral és un especialista en la qüestió objecte del litigi plantejat; flexibilitat del procediment formal.

D’altra banda, l’accés a l’arbitratge és senzill,  mediant Conveni Arbitral i sotmetiment expresse a l’arbitratge de La Cort, amb un procediment arreplegat en el Reglament de la mateixa que simplifica el contingut del Conveni ja que les parts no han d’acordar els detalls del procediment, forma de designar àrbitre, classe d’arbitratge, termini per a dictar laude i amb un coneixement previ del cost de l’arbitratge, a més d’assistència administrativa i logística.

Este servici, emmarcat entre els que oferix la Cambra, promou un sistema alternatiu al judicial i que és el procediment més ràpid i eficaç per a resoldre, extrajudicialment, els conflictes entre empreses o entre particulars a nivell tant nacional com internacional.