Òrgans de Govern

Ple

És l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra, que estarà compost per un nombre no inferior a 10 ni superior a 60 vocals. El Reglament de Règim Interior de cada cambra determinarà, dins de l’interval citat, el nombre de vocals que componen el seu ple.

Composició  Ple Corporatiu

Comité Executiu

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la cambra i estarà format per les persones que ostenten la presidència, vicepresidències, la tresoreria i els membres del ple que es determinen.

President

És triat pel ple en la forma que determine el reglament de règim interior, ostenta la representació de la cambra i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, sent responsable de l’execució dels seus acords, de conformitat amb el que establix l’article 12 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials.