Estudis econòmics

Gabinet d'Estudis

Les funcions del Gabinet d’Estudis són:

  • Informar les empreses de la situació i perspectives econòmiques de l’àmbit en què desenrotllen la seua activitat
  • Impulsar la labor consultiva de la Cambra
  • Suport tècnic de l’opinió institucional sobre temes econòmics i empresarials

Esta labor es traduïx en la realització d’estudis i informes, enquestes de conjuntura econòmica, informació estadística i documental, participació en grups de treball…