Premis Cambra 2016

PREMIS  CAMBRA ALACANT –  XLIII EDICIÓ

La  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant convoca la 43 Edició dels seus Premis per a l’exercici de 2016, amb l’objectiu de reconéixer la labor de les empreses i empresaris de la província.

En esta edició es convoquen huit premis en els següents sectors o activitats: Comerç; Exportació; Turisme; Indústria; Innovació Empresarial; Empresa de Servicis; Empresa Familiar i a l’Emprenedor.

Els Premis  Cambra 2016 tenen caràcter provincial, per  la qual cosa poden concórrer a ells els empresaris pertanyents als censos de la  Cambra de la província d’Alacant i de les  Cambres locals d’Alcoi i Orihuela. Les empreses poden optar al mateix a proposta pròpia o de l’associació sectorial o el col·lectiu en què estiguen integrades o del Comité Executiu de la  Cambra d’Alacant.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de juny de 2017, i l’entrega de Premis es realitzarà en el transcurs de la Nit de l’Economia Alacantina.

Els impresos necessaris per a  omplir la sol·licitud es troben en la pàgina web www.camaralicante.com. Una vegada  omplits, s’han d’entregar en qualsevol punt de la Xarxa Cameral o enviar a: secgeneral@camaralicante.com. Per a més informació: 965 14 86 43

BASES COMUNS

 1. L’opció del Premi convocat podrà ser per sol·licitud directa de l’interessat, a proposta de l’Associació, el Comité Executiu de la Cambra o el col·lectiu del sector en què estiga integrat el candidat.
 2. La sol·licitud haurà d’efectuar-se omplint el formulari d’Inscripció que corresponga, segons la categoria/s’a la que desitge optar, acompanyant Memòria justificativa dels mèrits que s’adduïsquen, havent d’obrar tot això en la Secretaria de qualsevol de les  Cambres de la província, abans del 2 de juny 2017. 
 3. Seran requisits indispensables per a poder optar al Premi:

-No haver rebut un altre Premi semblant al convocat, en qualsevol de les edicions convocades per la  Cambra en els cinc anys precedents.

-L’empresa o empresari haurà de tindre almenys 5 anys d’antiguitat, excepte en la categoria  Premi a l’Emprenedor.

 1. El Premi convocat podrà quedar desert.
 2. El Jurat qualificador d’estos Premis s’anomenarà en el seu moment per la Cambra de Comerç d’Alacant entre persones de reconegut prestigi en el món econòmic, sent el seu President el de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant, o persona en qui delegue, i actuant com a Secretari el de la Corporació.
 3. La participació en este Premi implica l’acceptació de les seues Bases, sent inapel·lable el Decisió Del Jurat.
 4. L’empresa premiada podrà fer menció de la concessió del premi en la forma que estime convenient.
 5. Els Premis seran entregats en la «Nit de l’Economia Alacantina».

BASES ESPECÍFIQUES

 PREMI AL COMERÇ

S’instituïx un Premi Únic en reconeixement a la labor dels comerços pertanyents al Cens de les Cambres de Comerç de la província d’Alacant.

El Jurat valorarà, entre altres característiques dels candidats:

Adaptació al mercat i a les noves formes de comerç.

Aplicació d’innovacions tècniques o tecnològiques.

Inversions per a millorar i modernitzar la imatge de l’establiment.

Continuïtat en la mateixa activitat comercial, sempre que constituïsca una valuosa aportació al costumisme i la història de les ciutats en què estiguen ubicats.

 PREMI A L’EXPORTACIÓ

S’instituïx un Premi Únic en reconeixement a la labor de les empreses exportadores pertanyents al Cens de les Cambres de Comerç de la província d’Alacant.

Entre els mèrits a valorar pel Jurat, este tindrà en compte, entre altres, els següents:

Dinamisme exportador.

Xarxa Comercial en l’exterior.

Obertura de nous mercats.

Internacionalització de l’empresa.

Inversions realitzades per a l’exportació.

Creació de marques i dissenys propis.

 PREMI AL TURISME

S’instituïx un Premi Únic en reconeixement a la labor de les empreses turístiques pertanyents al Cens de les Cambres de Comerç de la província d’Alacant.

El Jurat valorarà, entre altres característiques dels candidats, que poden pertànyer als sectors de turisme tradicional, turisme rural o oferta complementària, la millora de l’oferta global als visitants, la promoció, i el desenrotllament del turisme en la província d’Alacant.

 PREMI A LA INDÚSTRIA

S’instituïx un Premi Únic en reconeixement a la labor de les indústries pertanyents al Cens de les Cambres de Comerç de la província d’Alacant.

El Jurat valorarà, entre altres característiques dels candidats:

Inversions realitzades

Qualitat dels productes fabricats

Imatge de l’empresa

Continuïtat i Creativitat

Creació de marques pròpies

Realització de productes artesans de qualitat

 PREMI A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Este Premi Únic té com a objecte distingir la labor en matèria de Disseny, Creativitat, Investigació, Desenrotllament Tecnològic i Innovació (I+D’I) i contribució a la Conservació del Medi Ambient duta a terme per empresaris pertanyents als Censos de les Cambres de Comerç de la Província d’Alacant, valorant-se la imatge projectada sobre el producte o servici que es tracte, la investigació duta a terme per a la seua millora i la seua major competitivitat i desenrotllament.

 PREMI A L’EMPRESA DE SERVICIS

S’instituïx un Premi Únic en reconeixement a la labor de les Empreses de Servicis pertanyent al Cens de les Cambres de Comerç de la província d’Alacant, tant les que proporcionen servicis a altres empreses per a millorar la producció de mercaderies o la venda de les mateixes com a les empreses que per si mateixes proporcionen servicis als consumidors.

El Jurat valorarà, entre altres característiques dels candidats:

 • Antiguitat de l’empresa.
 • Inversions desenrotllades i projectes duts a terme en l’últim exercici, especialment en sectors innovadors o actuacions noves.
 • Imatge projectada sobre el producte o servici que es tracte.
 • Investigació creativitat i competitivitat de l’empresa.
 • Imatge de l’empresa.

 PREMI A L’EMPRESA FAMILIAR

Este Premi Únic té com a objecte distingir a les empreses familiars que desenrotllen una important labor i que fins ara no eren premiades en una categoria especial.

Es valorarà especialment l’antiguitat i la persistència en el temps de les empreses familiars, així com la seua adaptació a les noves circumstàncies empresarials i dels mercats i l’èxit en la producció, venda o comercialització de productes o servicis. El Jurat tindrà en compte també la trajectòria humana dels sol·licitants i el seu projecte i trajectòria empresarial.

 PREMI A l’EMPRENEDOR

Este Premi Únic té com a objecte distingir a les millors iniciatives emprenedores, a jóvens empreses innovadores la contribució de les quals no es limite només a la generació de riquesa i  ocupació, sinó també a la creació de coneixement, tecnologia i solucions als nous reptes i necessitats de la societat.

Es valorarà especialment l’antiguitat de l’empresa (almenys un any ni més de quatre); que el producte o servici que realitze siga nou o almenys siga novetat sobre un producte o servici ja existent; i que la seua facturació en l’últim any siga almenys de 100.000 €.