Mediació

 

La mediació és un sistema alternatiu i complementari de Resolució de conflictes a la via judicial, en el que les parts voluntàriament aconseguixen per si mateixes un acord, amb la intervenció d’un mediador, que no té funcions decisòries sinó que gestiona el procediment.

És un procés de  negociació entre les parts en conflicte que, amb l’ajuda d’un mediador imparcial, neutral, independent i coneixedor d’unes tècniques específiques finalitzen el litigi per mitjà de la consecució d’un acuerdo just, equitatiu, equilibrat, proporcionat i acceptat per les parts.

La mediació suposa l’obtenció d’una solució més ràpida i àgil del conflicte així com un estalvi dels costos per a les parts, sent els propis intervinents els protagonistes de la resolució de la controvèrsia assumint lliurement l’acord,  la qual cosa  facilita el futur compliment voluntari dels seus termes.

L’acord així  aconseguit voluntàriament, constituïx un contrato privat entre les parts,  i per tant de compliment obligatori.

La  Cambra d’Alacant presta el servici de mediació entre empreses i particulars en conflicte, que requerixen solucions ràpides que possibiliten la conservació de les relacions comercials. La mediació permet  aconseguir acords voluntaris, fàcilment executables el compliment de la qual es realitzarà per convicció no per imposició, estalviant-los no sols temps sinó costos econòmics i emocionals, disminuint la litigiositat.

Igualment, i com a modalitat de mediació, s’introduïx el servici de mediació concursal, a través de què el deutor pot arribar a arribar a un acord extrajudicial de pagaments.