Certificat de Pertinença

Acredita si una empresa figura inscrita en el cens públic d’empreses en la data d’expedició.

Pera què servix?

  • Participar en concursos públics amb les Administracions Públiques i Licitacions.
  • Comerç exterior i assistència a fires en l’estranger.
  • Demostrar l’antiguitat en el cens.
  • Donar fe d’una o diverses activitats realitzades per l’empresa.
  • Determinar i localitzar un lloc en el qual una entitat realitza activitat comercial o empresarial.
  • Distingir i demostrar que el dit establiment correspon (o no) al domicili social i/o fiscal de l’empresa.
  • Agilitzar tràmits amb determinats Organismes Oficials.

Qui pot  sol·licitar-ho?

L’interessat, algú que acredite tindre autorització en l’escriptura pública d’apoderament de l’empresa sol·licitant o si no n’hi ha un representant autoritzat o un apoderat.

Com se sol·licita?

De manera presencial en la seu o delegació de la  Cambra corresponent o bé per correu electrònic a la  direcció corresponent adjuntant el formulari de sol·licitud que la  Cambra posa a disposició dels interessats.

Formulari de Sol·licitud (PDF 2’76 MB)

Termini d’emissió 

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d’emissió és d’un dia hàbil, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d’expedició. Només als efectes del servici prestat per  la  Cambra (substitucions,  còpies).

Preu

Versió bàsica: Acredita si una empresa figura inscrita en el cens públic d’empreses en la data d’expedició:
– 42,50 euros

Versió avançada: Acredita si una empresa figura inscrita en el cens públic d’empreses en una data determinada, epígrafs de l’I.A.E. i les seues activitats, existència o no d’establiment mercantil així com l’antiguitat en el cens:
– 48,00 euros

En idiomes (anglés o francés):
– 54,45 euros

Dades de Contacte de Secretaria General

965148643
info@camaralicante.com
Plaza Ruperto Chapí, 3 – 03001 Alicante