Jurídic Internacional

Servici que t’oferix la màxima protecció jurídica en la teua eixida al mercat exterior perquè pugues desenrotllar la teua activitat amb total tranquil·litat i confiança en l’estranger.

L’assessorament jurídic és l’assignatura pendent de les nostres empreses. Este cobra vital importància en les operacions internacionals. Una bona operació es pot veure truncada sense una base jurídica que fonamente les relacions entre les parts.

Per este motiu, La Cambra de Comerç posa en marxa un nou Servici d’Assessoria Jurídica Internacional. Els servicis jurídics inclosos en esta iniciativa són els referents a les matèries de dret mercantil, fiscal, processal, laboral, immobiliari i de noves tecnologies, sempre que tinguen un punt de connexió amb l’àmbit d’internacionalització de l’empresa.

Inclús preu molt competitiu, la seua empresa comptarà amb experts en matèria jurídica i legal i en qualsevol etapa d’internacionalització (iniciació, expansió, consolidació) en la que es trobe la seua empresa.

 • Contractació Internacional
 • INCOTERMS
 • Fiscalitat Internacional
 • Inversions i desenrotllaments immobiliaris internacionals
 • Constitució de societats en l’estranger
 • Règim duaner internacional/Exportacions
 • Homologacions de producte
 • Compravenda Internacional
 • Contractes de distribució, agència i franquícia
 • Responsabilitat penal corporativa
 • Règim i mobilitat laboral en l’estranger
 • Registre de drets de propietat industrial/intel·lectual en l’estranger
 • Procediments judicials/arbitrals internacionals
 • Prevenció de riscos laborals internacionals

Cost

 • Consulta Bàsica: 60 euros + IVA

La consulta bàsica es un servici pel qual es resol per escrit, en un termini màxim de 48 hores un dubte o qüestió legal genèrica que tinga l’empresa, sempre en relació amb matèria internacional. És genèrica per que no s’aprofundix en documentació del client, ni en el supòsit fàctic que motiva la mateixa. Exemples: Règim de control de canvis a Brasil, tràmits per a la implantació alimentària a Colòmbia, funcionament de l’IVA a Xile, etc.

 • Informes i seguiment: Baix pressupost i confirmació per part de l’empresa sol·licitant.

Com es contracta?

 • Omplir el Formulari de Sol·licitud del servici adjunt.
 • Abonar, en concepte de consulta bàsica, la quantitat de 60 € + IVA, per mitjà de transferència bancària al compte de la Cambra de Comerç d’Alacant, BBVA ES04 0182 5596 93 0011444412, en concepte d’Assessoria Jurídica Internacional.
 • Enviar per correu electrònic el formulari i el comprovant de la transferència bancària a cexterior@camaralicante.com

 

Formulari  de Sol·licitud (PDF 58 KB)