Clients Qualificats

La Cambra de Comerç a través d’este servici oferix la siguiente informació:

 •  Resum executiu del mercat objectiu.
  • Extracte amb les principals conclusions sobre el funcionament dels canals de distribució seleccionats i la identificació dels perfils importadors o distribuïdors més apropiats per a la comercialització dels productes de l’empresa en el mercat de destí.
 • Representació del Mapa dels Canals de Distribució del dit mercat.
  • Estructura dels agents comercials que intervenen en el procés de compravenda de la mercaderia, fins que arriba al consumidor final.
 • Recomanació del canal de distribució idoni per a l’empresa.
  • Justificació de l’elecció del canal de distribució més idoni per a l’estratègia comercial de l’empresa en el mercat de destí.
 • Identificació de possibles  partners/clients per canal (màxim dos canals de distribució).
  • Identificació de potencials socis o clients comercials per a l’oferta de l’empresa de què s’aportarà informació que incloga, com a mínim:
   • Nom de l’empresa (Raó social o Marca comercial).
   • Canal a què pertany.
   • Descripció qualificada (Activitat, Dades d’interés, Pàgina web –quan estiga disponibles-).
 • Dades de contacte (amb identificació de Persona de contacte en aquells casos que siga possible).